Thông tin liên hệ

Ủy ban Nhân dân Phường 1 - Thành phố Vĩnh Long

Địa chỉ: 78A đường Lê Văn Tám, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Điện thoại: 02703.823446

Địa chỉ email : ubndp1.tpvl@vinhlong.gov.vn

ipv6 ready