Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023
(13/03/2023 08:25:45)
Tiếp tục xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công theo hướng hiện đại, nhanh chóng, thuận tiện.

1. Công tác chỉ đạo điều hành và kiểm tra, giám sát CCHC

          - Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2023 của Thành phố và đơn vị.

          - Ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về CCHC.

          - Định kỳ hằng quý hoặc đột xuất theo yêu cầu, công tác CCHC được đưa vào nội dung kỳ họp của UBND Phường để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và đề ra giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện CCHC tại các bộ phận, đơn vị.

          2. Cải cách thể chế

          - Kịp thời triển khai, phổ biến có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) để CBCC và Nhân dân biết, thực hiện đúng pháp luật.

          - Thực hiện theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn theo quy định; kiểm tra, rà soát các văn bản QPPL và xử lý các văn bản trái pháp luật qua kiểm tra.

          - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đầy đủ, kịp thời đúng quy định.

          - Thực hiện đầy đủ các hoạt động kiểm tra các văn bản QPPL do địa phương ban hành; rà soát thường xuyên, kịp thời, đầy đủ các văn bản QPPL.

          - Ban hành đầy đủ các chương trình, kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn và thực hiện các chế độ thông tin báo cáo đầy đủ theo đúng quy định.

          3. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)

          - Triển khai đầy đủ các hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn. Kịp thời cập nhật các TTHC được công bố ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ để tham mưu công bố kịp thời theo quy định.

          - Tiếp tục rà soát đánh giá, đơn giản hóa TTHC trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trên các lĩnh vực liên quan đến người dân, các TTHC có liên quan đến nhiều cơ quan hành chính nhằm loại bỏ các thủ tục rườm rà, chồng chéo gây khó khăn cho người dân.

          - Nâng cao chất lượng và hiệu quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích; tăng cường các giải pháp triển khai hiệu quả việc sử dụng dịch công trực tuyến đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết.

          - Triển khai thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính theo nhiều kênh và hình thức thích hợp; tiếp tục thực hiện khảo sát đo lường sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công và công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa.

          - Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ giải quyết TTHC của địa phương theo quy định.

          4. Cải cách tổ chức bộ máy

          - Rà soát, tham mưu tổ chức lại CBCC; sắp xếp người hoạt động không chuyên trách đáp ứng tiêu chí theo quy định.

          - Thực hiện đúng quy định nội dung phân cấp quản lý nhà nước theo lĩnh vực.

          5. Cải cách chế độ công vụ:

          - Xây dựng đội ngũ CBCC có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, tận tụy phục vụ Nhân dân; nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức.

          - Xác định cơ cấu cán bộ, công chức; xây dựng vị trí việc làm theo tiêu chuẩn nghiệp vụ của cán bộ, công chức để làm cơ sở xác định biên chế, quy hoạch, đào tạo, bố trí và sử dụng cán bộ, công chức hiệu quả.

          - Thực hiện đúng quy định về tiếp nhận công chức gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, chọn người có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức, năng lực vào bộ máy Nhà nước.

          - Rà soát, thực hiện công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức gắn với yêu cầu vị trí việc làm và tình hình thực tế.

- Thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức theo quy định pháp luật.

6. Cải cách tài chính công

          - Thực hiện phân cấp tài chính và ngân sách phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của từng bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường.

          - Thực hiện dân chủ, công khai và minh bạch về tài chính công.

          7. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

          - Tiếp tục nâng cấp hạ tầng để phục vụ tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành tại UBND Phường, bảo đảm giúp các cơ quan nhà nước xử lý công việc nhanh, chính xác, giúp lãnh đạo nắm thông tin kịp thời, kiểm tra công việc và dịch vụ hành chính công cho tổ chức, công dân.

          - Tăng cường đầu tư, xây dựng, cải tạo, nâng cấp trụ sở cơ quan hành chính để bảo đảm có đủ diện tích làm việc, phương tiện, trang thiết bị hiện đại cần thiết nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý hành chính Nhà nước và phục vụ tốt Nhân dân.

          - Tiếp tục triển khai thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 nhằm kiểm soát quy trình thực hiện nội bộ, quy trình giải quyết TTHC cho người dân trên địa bàn.

          - Triển khai, thực hiện có hiệu quả các Đề án, chỉ đạo của UBND Tỉnh trong xây dựng chính quyền điện tử của Thành phố và Phường.

8. Đánh giá tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội

  •           Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị đảm bảo nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước;
  •           Triển khai các giải pháp thực hiện thu ngân sách đạt chỉ tiêu được giao trong năm 2023.

          - Ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương phấn đấu đạt, vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội do Hội đồng nhân dân giao năm 2023.