Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn Phường 1, Thành phố Vĩnh Long
(13/03/2023 08:20:46)
Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia công tác tuyên truyền CCHC, có nhận thức đầy đủ về các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; kết hợp hình thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao, giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng thường xuyên các tiện ích của dịch

1. Tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính và tình hình, kết quả triển khai thực hiện. Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy, người đứng đầu cơ quan đối với nhiệm vụ triển khai công tác CCHC, lấy lợi ích và sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công tác CCHC.

          2. Tuyên truyền tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động tích cực của công tác CCHC đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, của thành phố và của Phường; tuyên truyền các chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Phường, quyết tâm xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, văn minh, hiện đại.

          3. Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ; Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 của Thành phố Vĩnh Long và của Phường.

          4. Tuyên truyền về chủ trương, chính sách, giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác CCHC, nâng cao các Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

          5. Tập trung tuyên truyền các nội dung trong công tác CCHC đó là: Cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, trong đó nhấn mạnh vào nhiệm vụ trọng tâm như sau:

          a. Cải cách thể chế: Tuyên truyền hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của nền hành chính và quá trình triển khai thực hiện, đặc biệt là các văn bản mang lại nhiều lợi ích cho người dân, tổ chức.

          b. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC): Cập nhật kịp thời, công khai TTHC tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức tìm hiểu và thực hiện.

          c. Cải cách tổ chức bộ máy, công vụ: Tuyên truyền Nghị quyết số 18-
NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ VI, Ban chấp hành Trung ương Đảng
(khóa XII) “tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017
Hội nghị lần thứ VI, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

          d. Cải cách tài chính công: Tuyên truyền việc thực hiện quy chế dân chủ và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

          đ. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số: Tuyên truyền tình hình triển khai các nội dung hiện đại hóa hành chính,
trọng tâm là xây dựng Chính phủ điện tử theo Nghị quyết 17/NQ-CP ngày
17/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; tình hình triển khai Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030.

          6. Biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến trong công tác cải cách hành chính; tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC và những vấn đề nổi cộm, bức xúc xảy ra trong công tác CCHC.phê phán những hiện tượng tiêu cực, trì trệ, có hành vi không đúng đắn gây khó khăn, phiền hà cho người dân, tổ chức.