Triển khai các giải pháp thực hiện quy định của Luật Cư trú về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm rú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022
(13/03/2023 08:14:14)
Nhằm chủ động triển khai các giải pháp, phương án đảm bảo thực hiện quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc Sổ Hộ khẩu, Sổ Tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ quy định “Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công” (có hiệu lực từ ngày 01/01/2023).

1.   Tổ chức, triển khai, quán triệt đến 100% cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách thực hiện nghiêm Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người thân và Nhân dân thực hiện các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử hoặc trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi thực hiện các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, không yêu cầu công dân nộp hoặc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.

(Gửi kèm Phụ lục 01: Các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp hoặc trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công).

2.   Đề nghị Công chức Văn hóa - xã hội, Truyền thanh Phường chủ động phối hợp Công an Phường và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các phương thức để khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử hoặc trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công bằng các hình thức như: Viết bài, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng; Tuyên truyền trên các trang mạng xã hội Zalo, Facebook... để các tổ chức, Nhân dân nắm rõ và thực hiện.

3. Công an Phường bố trí lực lượng thường trực, ứng trực để xử lý các sự việc phát sinh khi người dân thực hiện các thủ tục hành chính cần đến thông tin về cư trú. Tập trung thực hiện việc cấp Giấy xác nhận thông tin về cư trú; Thông báo số định danh cá nhân... khi người dân có yêu cầu, đảm bảo nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối không gây phiền hà cho người dân; xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.